Privacy Policy

5,022

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) “บริษัท” ให้หมายความถึง บริษัท ไซต์เอ็นจิน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2F Tsuzuki Building, 4 Kanda Iwamoto-cho Chiyoda-Ku,Tokyo 101-0033 Japan“เว็บไซต์” ให้หมายความถึง เว็บไซต์เจแปนลิสต์ หรือ http://JapantourList.com“JapanList ” ให้หมายความถึง เว็บไซต์เจแปนลิสต์ หรือ http://JapantourList.com“ผู้ใช้บริการ” ให้หมายความถึง บุคคลทั่วไปที่เข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์เพื่ออ่าน ดู โพสท์ข้อความ แสดงความคิดเห็น ในเว็บไซต์“นักเขียน” ให้หมายความถึง ผู้เขียนบทความบน JapanList โดยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของบทความของตนเอง ภายใต้ข้อตกลงที่แจ้งไว้กับ JapanList“สิทธิของบุคคล” ให้หมายความถึง สิทธิ์ในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนชื่อเสียงส่วนตัวและทางการค้า และให้รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และทรัพย์สินอื่นใดอันอาจมีรูปร่างหรือไม่ก็ได้“ข้อมูล” ให้หมายความถึง ข้อความ เนื้อหา ภาพวาด ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพยนตร์ คลิปภาพ คลิปเสียง เพลง ดนตรี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ งานอัน เป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า และอื่นๆ อันมีลักษณะและความหมายตามที่กล่าวข้างต้นข้อสงวนสิทธิ์“บริษัท” ให้บริการเว็บไซต์ “JapanList” แก่บุคคลทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หยุดให้บริการเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง หรือโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทมีสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการ           ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการและหรือสมาชิก หรือบุคคลอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์หรือจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการ ใช้บริการเว็บไซต์ บุคคลผู้ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบและรับผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้บริการตกลงสละสิทธิเรียกร้องต่อบริษัทใน ความสูญหายและเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ทั้งสิ้น           บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยบริษัทหรือโดยนักเขียนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และสามารถใช้อ้างอิงได้ ผู้ใช้บริการพึงต้องใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อไป และควรตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อเปรียบเทียบกัน บริษัทไม่สามารถรับ รองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยบริษัทหรือโดยนักเขียนเป็นข้อมูลมีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทุกวัย ผู้ปกครองของผู้ใช้บริการที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะหรือของบุคคลด้อยความสามารถพึงต้องช่วยควบคุมดูแลและแนะนำตามสมควร บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยบริษัท หรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ไม่มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามในรูปแบบใดๆ ผู้ใช้บริการพึงต้องรับความเสี่ยงจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากการใช้ บริการเว็บไซต์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)            ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของบริษัททั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและของเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถป้องกันมิให้ถูกจารกรรมข้อมูล (hack) คัดลอก ลบแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลและเว็บไซต์ได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น สมาชิกและผู้ใช้บริการจึงควรเก็บรักษาและสำรอง ข้อมูลของตนเองไว้ และควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด สมาชิกและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณีที่ข้อมูลของ สมาชิกและผู้ใช้บริการสูญหายหรือเสียหาย ถูกคัดลอกนำไปใช้ทำให้เกิดความเสียหาย โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากบริษัทระเบียบในการใช้บริการเว็บไซต์
  • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
  • ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้บริการเว็บไซต์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ในกรณีที่บริษัทให้ความยินยอมให้ผู้ใดใช้บริการเว็บไซต์ใน ทางการค้า ผู้ได้รับความยินยอมนั้นจะต้องกรทำในนามของตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจะต้องรับผิดชอบต่อคู่ค้าในเรื่อง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การซื้อ ขายสินค้า การให้หรือรับบริการ การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันสินค้าและบริการ ด้วยตนเองทั้งสิ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายและ เสียหายใดๆ ที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าว
  • ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในข้อความ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เสียง เพลง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ได้นำเข้ามาวางไว้ใน เว็บไซต์ด้วยวิธีการใดก็ตาม
  • ผู้ใช้บริการและสมาชิกจะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์ในการออกจดหมายลูกโซ่ ในการโฆษณาทางการค้า ในการหมิ่นประมาทบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือใน ทางที่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน และจะไม่รบกวนการใช้บริการของบุคลลอื่น
  • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการเว็บไซต์เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เสียง เพลง โปรแกรมของบุคคลอื่น
หากผู้ใช้บริการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิ์เพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใดๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของผู้ใช้บริการและสมาชิกนั้น ๆ เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นข้อสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์       บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดบนเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนบทความนั้นๆ ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินำไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดต่อสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัทและนักเขียน ข้อตกลงผูกพัน           การที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้บริษัทเว็บไซด์ไม่ว่าเวลาใด ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และ จะมีผลผูกพันในเรื่องข้อสงวนสิทธิ์บริษัทในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้บริหารเว็บไซด์ตลอดไป

บทความเเนะนำ