ตามหามุมถ่ายภาพในฝันและอิ่มอร่อยที่ตลาดปลา อีกหนึ่งที่น่าเที่ยว "Nachikatsuura"

1,209

IMG_1125

หลายๆคนเห็นรูปนี้แลว จะรูสึกคุนๆ เห็นบอยๆในอินเตอรเน็ตเวลาคนหาสถานที่ทองเที่ยวในญี่ปุน รูปนี้คือ เจดียสีแดงของ Seiganto-ji Temple ที่อยูคูกับ นํ้าตก Nachi แหงจังหวัด Wakayama คะ

เสนทางการเดินทางไปนํ้าตกแหงนี้ ถือวาเปนหนึ่งในเสนทางแสวงบุญของ Wakayama เรียกวา เสนทาง Kumano Nachi Taisha

เริ่มเดินทางจาก สถานีรถไฟ Kii-Katsuura นั่งรถบัส วนไปวนมา บนเขาสักพัก พอใหมึนหัว เราก็จะมาถึงปายรถบัสปายแรก Daimonzaka สําหรับคนที่มีศรัทธาแรงกลาพอ ก็จะลงปายนี้และเดินขึ้นไป แตสําหรับ #travelholic นะเหรอคะ ขอไปลงปายรองสุดทายเลยคะ ปาย Nachi-no Taki-mae เพื่อจะเดินไปนํ้าตก Nachi คะ

image_6483441 (8)

ไดมาแลวคะตั๋วรถบัส พรอมตารางเวลาเดินรถ ดูจากรอบรถแลว ยังพอมีเวลา หาอะไรอรอยๆ เติมพลังกันหนอยดีกวา

image_6483441 (9)

ถัดจากที่จอดรถบัสไมไกล เราก็เจอกับรานเล็กๆ รานนี้คะ เจาของเปนคุณลุง คุณปา นารักมาก

IMG_1110

นาทานไมคะ

จากสถานี Kii-Katsuura เราใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงนะคะ ขึ้นเขามาสักพักใหญๆ ก็จะถึงปายหยุดรถรองสุดทาย เพื่อเดินไปชมความยิ่งใหญของนํ้าตก Nachi กันคะ

IMG_0301

เห็นทางเดินขึ้นเปนบันไดหลายขั้นแบบนี้ อยางเพิ่งทอใจนะคะ

IMG_0303

เดินกันจนลิ้นหอย ในที่สุดก็ถึงแลว!!! เห็นวิวนี้แลวหายเหนื่อยเลยคะ นํ้าตกสวยๆ ที่ตกลงมาจากภูเขาสูงๆแบบนี้ สวยสมใจจริงๆ คะ

ดานหนาของนํ้าตก เปนที่ตั้งของ ศาลเจา Hiryu-jinja เปนศาลเจาที่ไมมีหองโถงหลัก มีแทนบูชาอยูหนานํ้าตก และสายนํ้าที่กระเซ็นเชื่อกันวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะทําใหชีวิตยืนยาว

วิวนํ้าตกจากดานลางแบบนี้ ไมพอสําหรับเราคะ เราตองเดินไป อีก 1 หอบใหญๆ เพื่อไปที่ Seiganto-ji Temple เพื่อตามลาหาภาพในฝน ภาพนี้คะ

IMG_0304

วัด Seiganto-ji นี้ เปนวัดพุทธเท็นไดที่เกาแกของ Wakayama ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกจากองคการ UNESCO ในป 2004 สรางขึ้นในศตวรรษที่ 4 โดยพระชาวอินเดีย นามวา " Ragyo Shonin"

ชื่อ Seiganto-ji แปลวา คลื่นวารีสีคราม ไมรูจะเกี่ยวของกับการที่วัดถูกสรางขึ้นมาใกลกับนํ้าตก Nachi รึปาวนะ

IMG_1125

สายฝน ไมสามารถปดบังความสวยงาม ของเจดียสีแดง ที่ยืนเคียงคางนํ้าตกที่ตกลงมาจากภูเขาอยางสงางาม นี้ได ดวยความสูง ดวยความสูงถึง 133 เมตร (และกวางราว 13 เมตร) ทําใหนํ้าตกแหงนี้ เปนนํ้าตกที่มีนํ้าไหลตลอดปที่มีความสูงที่สุดในญี่ปุน

IMG_0306

กอนโบกมือลา ขอเก็บภาพประทับใจไวอีกครั้ง กลับมาที่สถานี Kii-Katsuura ยานนี้ถือวา เปนยานที่มีชื่อเสียงดานอุตสาหกรรมการประมง ดังนั้นถาจะพูดถึงอาหารทะเลแถวนี้ รับประกันไดดานความสด

ตลาดปลาทูนาที่อยูบริเวณสถานี Kii-Katsuura จึงนับเปนสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆที่นาสนใจเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการประมงของยา นนี้เลยละคะ ปลาของที่นี่เรียกวาสดมาก เพราะจะมีชาวประมงในพื้นที่จับมาขายกันสดๆ ในชวงเชา แถมยังมีการโชวจับปลาทูนาอีกดวย หลังจากนั้นจะมีการประมูลขายปลา คึกคัก และนาสนใจไมแพ Tsukiji Fish Market ใน Tokyo เลยคะ

image_6483441 (7)

ปลาทูนา มีอยูตามทางเดินไปตลาดปลา ไมมีหลงแนนอน

IMG_1175

ดานในสุดของตลาดปลา มีตูกระจก ที่โชวการประมูลปลา และการแลปลาทูนาตัวใหญๆใหเราไดชมกันดวย ตลอดทางเดินในตลาดปลาเต็มไปดวยรานคา รานอาหาร ใหไดลิ้มลองรสชาติอาหารทะเลสดๆ อรอยๆ เมื่อซื้อแลวสามารถไปนั่งทาน บริเวณดานในตลาดที่จัดเปนที่นั่งไวให หรือจะออกมารับลมทะเลดานนอกก็จะไดบรรยากาศดีไมนอยเลยคะ เปนยังไงบางคะ Nachikatsuura นาสนใจไมนอยเลยใชไมคะ

หวังวาเพื่อนๆ ที่ไมรูจะไปที่ไหนดีในญี่ปุน จะนึกถึงที่นี่ในการเดินทางครั้งตอไปบางนะคะ

จนกวาจะพบกันใหม … #travelholic

ฝากติดตามเพจด้วยนะคะ > https://www.facebook.com/NusTravel2016/