ဂ်ပန္နိုင္ငံ University of Tsukuba က scholarship

1,701

တိုကိ်ဳျမို့က University of Tsukuba-Japan မွာ စေကာလားရွစ္ ေလွ်ာက္လို့ရျပီ။ေလွ်ာက္လို့ရသည့္ programme - Economic and Public Policy
ေလွ်ာက္လႊာစတင္ လက္ခံသည့္ရက္: ၆/နို၀င္ဘာလ/၂၀၁၅
ေလွ်ာက္လႊာပိတ္သည့္ရက္: ၁၀/မတ္လ/၂၀၁၆
အေသးစိတ္ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္---> http://pepp.hass.tsukuba.ac.jp/university-of-tsukubaTsukuba-header

Recommended Articles