ဂ်ပန္ရဲ့ အၾကီးဆံုးေသာ ကုမၸဏီ (၁၀)ခု

2,392

ဂ်ပန္နိုင္ငံဟာ နည္းပညာအပိုင္းမွာေကာ၊ စီးပြားေရး အပိုင္းမွာပါ တိုးတက္ေခတ္မွီျပီး ေခတ္ေရွ့ေျပးတဲ့ နိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ထုတ္ကုန္ေတြဟာလည္း ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ နာမည္ေကာင္းေတြနဲ့ အျမဲ ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ Forbes Global 2000 အဖြဲ့က ေလ့လာျပုစုထားတဲ့ ဂ်ပန္ရဲ့ အၾကီးဆံုးေသာ ကုမၸဏီ(၁၀)ခုရဲ့ အေၾကာင္းေတြ လိုရင္းတိုရွင္းေဖာ္ျပေပးသြာမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၁) Mitsubishi UFJ Financial

စတင္တည္ေထာင္သည့္နွစ္ ။ ။ ၂၀၀၅အဓိကလုပ္ငန္း။ ။ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ထမ္းဦးေရ။ ။ ၁၀၆,၈၀၀ (၂၀၁၅)ေဆာင္ပုဒ္။ ။ Quality for YouWebsite။ ။ www.mufg.jp/english/[caption id="attachment_2123" align="aligncenter" width="330"]credit:http://images.vcpost.com/ credit:http://images.vcpost.com/[/caption][caption id="attachment_2124" align="aligncenter" width="626"]credit:http://assets.bwbx.io/ credit:http://assets.bwbx.io/[/caption]

(၂) Toyota Motor

စတင္တည္ေထာင္သည့္နွစ္ ။ ။ ၁၉၃၇အဓိကလုပ္ငန္း။ ။ ကား၀န္ထမ္းဦးေရ။ ။ ၃၄၄,၁၀၉ (၂၀၁၅)ေဆာင္ပုဒ္။ ။ Leads You Ahead, Drive Your Dreams, Quality Revolution (India), Let's Go Places, MovingForward, Let's Go BeyondWebsite။ ။ www.toyota-global.com/[caption id="attachment_2125" align="aligncenter" width="400"]http://i.forbesimg.com/ http://i.forbesimg.com/[/caption][caption id="attachment_2126" align="aligncenter" width="600"]credit:http://d1udmfvw0p7cd2.cloudfront.net/ credit:http://d1udmfvw0p7cd2.cloudfront.net/[/caption]

(၃) Nippon Telegraph and Telephone

စတင္တည္ေထာင္သည့္နွစ္ ။ ။ ၁၉၅၂အဓိကလုပ္ငန္း။ ။ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ထမ္းဦးေရ။ ။ ၂၄၁,၅၉၃ (၂၀၁၅)ေဆာင္ပုဒ္။ ။ Relevant, Intelligent, SecurityWebsite။ ။ www.ntt.co.jp/index_e.html[caption id="attachment_2130" align="aligncenter" width="366"]credit:http://logok.org/ credit:http://logok.org/[/caption][caption id="attachment_2127" align="aligncenter" width="533"]credit:http://www.androidheadlines.com/ credit:http://www.androidheadlines.com/[/caption]

(၄) Sumitomo Mitsui Financial

စတင္တည္ေထာင္သည့္နွစ္ ။ ။ ၂၀၀၂အဓိကလုပ္ငန္း။ ။ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ထမ္းဦးေရ။ ။ ၆၂,၃၇၉ (၂၀၁၁)Website။ ။ www.smfg.co.jp/english/[caption id="attachment_2128" align="aligncenter" width="800"]credit:https://www.marketbeat.com credit:https://www.marketbeat.com[/caption][caption id="attachment_2129" align="aligncenter" width="600"]credit:https://si.wsj.net credit:https://si.wsj.net[/caption]

(၅) Mizuho Financial

စတင္တည္ေထာင္သည့္နွစ္။ ။ ၂၀၀၁အဓိကလုပ္ငန္း။ ။ ဘဏ္လုပ္ငန္း၀န္ထမ္းဦးေရ။ ။ ၅၆,၁၀၉ (၂၀၁၂)ေဆာင္ပုဒ္။ ။ Channel to Discovery, ONE MizuhoWebsite။ ။ www.mizuho-fg.co.jp/english[caption id="attachment_2133" align="alignnone" width="1080"]credit:https://upload.wikimedia.org credit:https://upload.wikimedia.org[/caption][caption id="attachment_2134" align="aligncenter" width="400"]credit:https://upload.wikimedia.org credit:https://upload.wikimedia.org[/caption]

(၆) Nissan Motors

စတင္တည္ေထာင္သည့္နွစ္ ။ ။ ၁၉၃၃အဓိကလုပ္ငန္း။ ။ ကားလုပ္ငန္း၀န္ထမ္းဦးေရ။ ။ ၁၄၂,၉၂၅ (၂၀၁၄)ေဆာင္ပုဒ္။ ။ SHIFT_the future, SHIFT_the way you move, SHIFT_challenge spiritWebsite။ ။ www.nissan-global.com/[caption id="attachment_2135" align="aligncenter" width="670"]credit:http://cartype.com/ credit:http://cartype.com/[/caption][caption id="attachment_2136" align="aligncenter" width="598"]credit:http://envy-us.com/ credit:http://envy-us.com/[/caption]

(၇) Honda

စတင္တည္ေထာင္သည့္နွစ္ ။ ။ ၁၉၄၆အဓိကလုပ္ငန္း။ ။ ကားလုပ္ငန္း၀န္ထမ္းဦးေရ။ ။ ၁၉၈,၅၆၁ (၂၀၁၄)Website။ ။ www.honda.com/[caption id="attachment_2137" align="aligncenter" width="538"]credit:vignette2.wikia. credit:vignette2.wikia.[/caption][caption id="attachment_2138" align="aligncenter" width="695"]credit:https://upload.wikimedia credit:https://upload.wikimedia[/caption]

(၈) Mitsubishi Corp

စတင္တည္ေထာင္သည့္နွစ္ ။ ။ ၁၉၁၈အဓိကလုပ္ငန္း။ ။ ဘဏ္လုပ္ငန္း & tradingရုံးခြဲ။ ။ ၂၂၂Website။ ။ http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/index.html[caption id="attachment_2139" align="aligncenter" width="710"]credit:http://www.japanbullet.com/ credit:http://www.japanbullet.com/[/caption][caption id="attachment_2140" align="aligncenter" width="646"]credit:http://d1udmfvw0p7cd2.cloudfront.net/ credit:http://d1udmfvw0p7cd2.cloudfront.net/[/caption]

(၉) Hitachi

စတင္တည္ေထာင္သည့္နွစ္ ။ ။ ၁၉၁၀အဓိကလုပ္ငန္း။ ။ စီးပြားေရးတိုင္ပင္ခံႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မွု၀န္ထမ္းဦးေရ။ ။ ၃၂၆,၂၄၀ (၂၀၁၄)ေဆာင္ပုဒ္။ ။ Inspire the NextWebsite။ ။ www.hitachi.com/[caption id="attachment_2141" align="aligncenter" width="1276"]credit:http://www.feedbackitalia.com/ credit:http://www.feedbackitalia.com/[/caption][caption id="attachment_2142" align="aligncenter" width="533"]credit:https://www.offshorewind.biz credit:https://www.offshorewind.biz[/caption]

(၁၀) Mitsui & Co

စတင္တည္ေထာင္သည့္နွစ္။ ။ ၁၉၄၇အဓိကလုပ္ငန္း။ ။ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ထမ္းဦးေရ။ ။ ၄၇,၁၁၈(၂၀၁၅)ေဆာင္ပုဒ္။ ။ 360° Business InnovationWebsite။ ။ http://www.mitsui.com/jp/en/index.html[caption id="attachment_2143" align="aligncenter" width="762"]credit:http://www.mitsui.com/ credit:http://www.mitsui.com/[/caption][caption id="attachment_2144" align="aligncenter" width="600"]credit:https://mozambiqueminingpost credit:https://mozambiqueminingpost[/caption]